NYTT‎ > ‎

Ålvundfjord Triathlon

lagt inn 25. apr. 2013, 00:38 av Thomas Negård


16. juni blir det triathlon i forbindelse med Ålvundfjorddagan.
Trykk her for mer info


Konsert i Ålvundeid kyrkje søndag 7.april kl.19.00 (Sjå meir på kalender)

 

Høringsuttalelse fra FAU Ålvundfjord ang skolestruktur i Ålvundfjord og

Ålvundeid skolekrets:

Innledning:

Det har vært et stort engasjement i skolestruktursaken, her ute i Ålvundfjord. Mange

foreldre møtte til kommunens presentasjon av alternativene, på møtet som var på

Ålvundeid. I tillegg har det vært arrangert et folkemøte hvor alle bygdas innbyggere var

invitert, og diskusjonene og debatten har vært holdt levende ellers i bygda. Denne

saken har betydning for bygdas innbyggere.

FAU ved Ålvundfjord Skule sitt hovedfokus er å fremme det vi mener er den beste

løsningen for skoleungene, i stede for å "rakke ned" på den andre. Vi er samstemte i at

det må bli en felles skole, til det beste for ungene, og er forberedt og innstilte på at vi

må skape et godt samarbeidsklima for foreldre og barn i begge kretser, som kan være

med oss i fremtiden. Det er vi gjensidig avhengig av.

Alternativ 2, som inneholdt en aldersdeling med 1-4 på en skole, mens 5-7 klasse på

den andre skolen, samt et fortsatt eksisterende barnehagetilbud i begge kretser men

med aldersdeling også der, mener vi er det dårligste alternativet. For det første vil det

bety liten eller ingen innsparing for kommunen, noe vi antar er en forutsetning for at

skolestrukturdebatten er satt på dagsorden. For det andre er det mange faglige

momenter som taler i mot et slikt alternativ, og det kan nevnes 4 såkalte "overganger"

som betegnes som svært uheldig for barna. Jo lavere alder, jo dårligere rustet for disse

"overgangene" er barna, og det vil derfor være et vektig argument, slik vi ser det, for å

ikke gå for alternativ 2 i kommunens forslag.

FAU ved Ålvundfjord Skule mener at den beste løsningen ligger i alternativ 1, en felles

skole for kretsene Ålvundfjord - Ålvundeid, og at den skolen bør ligge i Ålvundfjord.

Nedenfor vil vi skissere opp hvorfor vi mener dette:

Areal per elev

Pr i dag er det Ålvundfjord skole som er den skolen med størst areal pr elev, og som er

nyest. Ålvundfjord skole har pr i dag en avtale om tilgang til Kvass IL sin fotballhall,

som ligger like ved skolens område. Selv om denne ikke er kommunens eiendom og

således ikke kan regnes som "gyldig" areal når man skal regne ut hva man har som

disponibelt areal, bør det likevel nevnes. Hallen har vært lånt ut til skolen, gratis, på

dagtid alle dager, og signaler fra klubben sier at det også i fremtiden kan bli slik. Man

har sett at hallen har vært en ikke ubetydelig arena for både fysisk fostring, gymnastikk,

leik og morro, både i undervisning og i friminuttene, og man bør derfor ha dette med

seg når kommunen skal foreta en helhetlig vurdering av de skisserte alternativene.

I høringsdokumentet ble Ålvuncleid skole regnet som den skole med minst areal, men

der er ikke grendahus/gymsal tatt med regnestykket, på samme måte som hallen i

Ålvundfjord ikke var tatt med i beregningene.

Skolebygget

Begge skolenebyggete trenger påbygging, spesielt hvis vi tar hensyn til et nytt byggefelt og evt.

flere barn enn det er per i dag. Skolebygget i Ålvundfjord er nylig oppusset, mens

Ålvundeid vil trenge en omfattende oppgradering sammenlignet med bygget i fjorden.

Mange i Ålvundfjord er optimistiske i forhold til utvikling og tilflytting til bygda, og når

tunnellen er ferdig vil det trolig bli mer attraktivt å bosette seg der.

Dersom det blir nødvendig med en utbygging av Ålvundfjord Skule vil det være relativt

"enkelt" å bygge ut, i 2 etasjer, ble det kommentert fra eiendomssjefen i kommunen, på

infomøtet i november.. FAU Ved Ålvundfjord mener det ikke må gjøres hastverk for å

få gjort ferdig et skolebygg til høst 2013, men man må ta seg tid til å foreta grundige

vurderinger på hvor stor skolen skal være.

Teknisk utstyr

Skolebarn er mer inne enn barnehagebarn og trenger i større grad moderniserte

løsninger som f.eks. tilgang til digitale hjelpemidler og her har Ålvundfjord moderne

iøsninger, nylig påkostet.

Ålvundfjord skole har også et bra utstyrt kjøkken, mens Ålvundeid skole vil trenge store

midler for å bygge et likeverdig rom til mat- og helsefaget.


Ressurser og samarbeid i nærområde

Område rundt skolen i Ålvundfjord egner seg til et vidt spekter av læringsaktiviteter,

med gå-avstand til fjorden og stranda, småbåthavna og innendørs klatrevegg uten å

krysse vegen, pluss skog og fjell, gårdsliv. Dette har skolen allerede i dag tatt seg bruk

av og FAU vurderer disse ressursene som meget gode og viktige for skolebarna både

med hensyn til en alternativ og suppierendo læringsarena, tii å skape friluftsinteresse

samt bygge en gjensidig relasjon mellom de lokale ressursene og skolen.

Det er allerede samarbeid med det lokale idrettsmiljøet og fotballhall brukes aktivt i

undervisning, og ikke bare til fotball. Lærere opplyser at det er et mangfold av aktiviteter

som hallen blir brukt til. Idrettsbanen, klubbhuset og "bakelsbu" blir også brukt av

skoleelever. Kvass Ulvungen er, som nevnt over, instilt på at anlegget blir brukt så mye

som mulig på dagtid.

Småbåthavna er til for hele kretsen, og her kan elever fra Ålvundfjord skole få benyttet

seg av samarbeidstilbud med småbåthavna. Også Fuglevågen er en arena som skolen

har benyttet seg av, der man også har hatt fellesarrangement og en rekke

skoleavslutninger på.


Logistikk

Det er flest foreldre som kjører i retning Sunndalsøra når de skal på jobb, og det er

derfor praktisk at barnehagen legges på Ålvundeid. Skyssordningen til barnehagebarn

er mer omfattende (den utgjør mer trafikk, mer belastning) og dermed viktigere å ta

hensyn til enn skyss til skoleelever. Hvis man i tillegg har et miljøperspektiv på

logistikken, mener vi at det er best om barnehagen legges til Ålvundeid.Foreldre fra

Ålvundeid må kjøre utover i fjorden før de snur og kjører til Sunndal på jobb, mens

foreldrene i fjorden kjører den veien likevel.

Skoleelever fra Ålvundeid kan ta bussen utover til fjorden, og dette har dermed mindre

betydning for logistikk i forhold til jobb.


Sosialt fellesskap - vennskap

Skolene MÅ sammenslås for å sikre aldersbaserte klasser og et tryggere sosialt miljø

blant elevene. Spesielt på mellomtrinns-alder viser forskning at vennskap og kontakt

med jevnaldringer påvirker læringsmiljøet. Med en sammeslåing av skolene vil det bli

flere elever på hvert trinn, og sjansen for at elevene finner seg en venn, og passer

sammen med noen, blir større. Vi går ikke inn for alternativ som bevarer den

nåværende situasjon.


Lærerressurser

Felles skole (og felles barnehage) vil gi samlet kompetanse og fører til bedre

kollegaveiledning med flere kolleger per fagområde.

Felles skole/barnehaae vil samle alle ansatte på et sted, noe som gir mulighet til å

avholde møter på dagtid. Ansatte slipper å forenes på kveldstid, slik vi ser det har blitt

mer av etter at barnehagene fikk felles ledelse, men med to avdelinger (Å1vundeid og

Ålvundflord).

Relasjon lærer/elev er avgjørende for læringsmiljøet ifølge pedagogenThomas Nordahl

og ny forskning. Derfor er lærerens trivsel og deres arbeidssituasjon utrolig viktig. Flere

lærere på skolen gir også flere tilgjengelige voksne som eleven kan betro seg til.

En større skole med både flere elever og lærere vil bety rene klasser og læreren kan få

undervise en årsklasse av gangen, og elevene kan få følge sitt årstrin's pensum. Dette

se vi i dag, med fellesundervisning i f.eks samfunnsfag, naturfag og RLE, er en

utfordring. I år har 7.klasse pensum beregnet for 5.klasse. Med en større skole, med

flere elever vil man få "rene" klasser og dette vil føre til et større faglig utbytte.

SFO

-Det er allerede samarbeid mellom skole og barnehage: SFO i barnehage om

morgenen. Det bør da ikke være et problem å opprette et lignende tilbud på Ålvundeid,

når barnehage blir til der. Det åpner i tillegg for at småbarna gradvis blir kjent med

skolebarn, noe som vil lindre overgangen til skolen senere.

-Det er nok med 1 time SFO om morgenen: 1 ansatt i en 25% stilling vil dekke behovet

for SFO for mindre enn 20 elever. Men det bør selvsagt være et kvalitativt godt tilbud på

linje med andre SFO-tilbud i kommunen, og ikke bare en oppbevaringsplass.


Parkering - sikkerhet

-Det må gjøres noe med sikkerheten for skoleungene ( uansett alternativ) i området

hvor det er parkering. Selv om man i alternativ 1 ikke har barnehagebarn som skal gå til

og fra skolebygget må det gjøres noe for å sikre området bedre. Det vil likevel være

foreldre som kjører og henter unger og sikkerheten er for dårlig pr i dag. Ved alternativ

1 betyr det at det kommer flere lærerer til skolen (det utjevner seg med mindre

barnehageansatte) , OG flere elever. Idrettslaget foreslår at parkering er et felles

problem, og løsning, og at flere parter må inn for å snakke om en løsning (f.eks. også

småbåthavna). Her ser FAU ved Ålvundfjord altså at man kan samarbeide om å få til

en god, og sikker løsning for flere parter.

FAU ønsker ikke at skoleområdet skal brukes til å gjøre om til parkeringsplass, særlig

ikke hvis dette skal bli en ny fellesskole som skal ha flere skolebarn i skolegården!


Andre alternativ

Aldershomogene grupper er også viktig i barnehage.

- Sunndal kommune må revurdere skole/bhagestruktur i hele kommunen. Store grep må

til for å sikre en bærekraftig struktur som tåler endringer i samfunnet.

FAU Avundfjord ønsker Sunndal Kommune lykke til med den videre behandling av

saken.

Vennlig hilsen

FAU Ålvundfjord

Liesbeth Meulemans


Høringsattale til "Kvalitet igrunnskole ogbarnekage Høringsdokument med atternative

forslag til skole- og barnehagestruktur" - Frå Ålvundfjord bygdelag med bakgrumti

referat frå folkemøte 5.12.2012 i Ålvundfjord skule, med meir.


Ålvundfjord bygdelag konkluderar, med bakgrunn i høringsdokumentet, folkemøte 5.12.2012

samt eigne vurderingar, at ein vil støtte alternativ I, jf. side 26 i høringsuttalen. Ein ønskjer å

støtte opp om dette forslaget, samt presisere at skulen bør liggje i Ålvundfiord og begrunne

kvifor.

Alternativ 2 er ikkje diskutert nærare fordi dette i realiteten ikkje er eit godt alternativ i

forhold til dagens skulestruktur. Alternativ 2 gir svært små økonomiske innsparingar og

generelt få kvalitative fordeler/forbedringar.


Når ein skal utrede omstrukturering av skule og barnehage er kvalitet for barn og ansatte det

viktigaste. Deretter kjem faktorar som kommuneokonomi, samfunnsøkonomi og ikkje minst

styrking av skulekretsen i ytre delar av Sunndal kommune.

I høringsuttalelsen vil vil trekkje fram dei faktorane som bygdalaget vil at utvalget skal leggje

vekt på når saka skal behandlast i kommunestyret. Av praktiske og økonomiske årsakar er

Ålvundfjord klart best egna som skulelokalitet og Ålvundeid for barnehage og evt SFO for

Ålvundeidbarna. På den måten sikrar ein seg at aktiviteten blir oppretthalda i begge bygdene

og ein vidarefører to levende bygder.


Kvalitet for barn og ansatte i skule og barnehage:

Med bakgrunn i punkta under påpeikar bygdelaget at kvalitet i skulen og barnehagen blir best

ivareteke og auka ved å gå inn for alternativ 1.

Kvalitative faktorar for ein samla skule og ein samla barnahage i seg sjølv:

- Samla skule/barnhage gir større jamnaldringsgrupper og fører til breiare sosialt og

kognitivt samspel mellom barna.

- Samla skule/barnhage gir færre overganger enn alternativ 2.

- Samla skule gjer det enklare for læraren å tilpasse og tilretteleggje for god

undervisning med meir aldershomogene grupper. Dette gjeld i like stor grad for det

pedagogiske arbeidet i barnhagen.

- Samla skule/barnehage gir større kollegium og slik ei styrking av fagmiljøet.

- Skulen bør lokaliserast i Ålvundfjord der skulen er større og nyrenovert i seinare tid.

- Skulen bør lokalieres i Ålvundfjord der det er større variasjon i uteområdet, på og i

umiddelbar nærhet til skulen:

1. Ålvundfjord har eit stort og variert inngjerda skuleområde med f.eks. akebakke

vinterstid i nerkant av skulen, samt store egna flatearealer generelt. Diversiteten gir

god fysisk fostring.

2. I umiddelbar nærhet finns f.eks:

Ny hall som kan brukast til mange idrettar og aktivitetar. Det er allerede etablert eit

godt fungerande samarbeid mellom skulen/kommunen og Kvass/Ulvungen FK i

forhold til bruk av hallen i skuletida.

- Havneområde som gir borna eit godt utgangspunkt for å bli kjent med livet i sjøen og

som legg til rette for varierte aktivitetar i fjæra. Området er periodevis dagleg nytta

pedagogisk arbeid i Stortuva bamehage avd. Ålvundfjord, og av Ålvundfjord skule.

- Friidrettsbane.

- Har mange egna og varierte turmål med utgangspunkt i skulen, altså i gåavstand. Vi

kan nevne nyetablert klatreanlegg på Ålvund gard, elva Ulvåa og ulike skogsområder.


Økonomiske faktorar:

Skulen i Ålvundflord er stor nok til å huse alle elevar i ein ny, samla skule. Der ein etter

sammenslåing vil få 18 m2 per elev, altså 1 m2 meir enn situasjonen er på Ålvundeid i dag,

ifølgje høringsuttalen. Med alternativ I kan ein få solgt dagens barnehagelokalitet på

Ålvundeid. I tillegg vil kommunen ved dette alternativet bli frigitt frå faste leigeutgifter til

eksterne bygg, slik som situasjonen er med Grendahuset på Ålvundeid idag. Ålvundflord

skule har eigen gymsal. Lokala i Ålvundfjord er nyare og meir moderne samanlikna med

lokala på Ålvundeidet.

Dersom kommunen skal spare pengar er alternativ 1 det klart beste og mest langsiktige

alternativet.


Samfunnsøkonomiske faktorer:

Frå eit samfunnsøkonomisk perspektiv er den beste løysinga å leggje skulen til Ålvundfjord

og bamehagen på Ålvundeidet. Bamehageborn må fraktast av foresatte, medan

skolebam/SFO barn kan fraktast med offentleg transport. Hoveddelen av trafikken går i

retning sentrum av kommunen, og bringing til barnehage vil kunne bli lettvint for

Ålvundeidingar, og for dei fleste Ålvundfjordingar. Utfordringa vil liggje i SFO ordninga for

barna på Ålvundeid. Her bør det arbeidast fram ei løysing f.eks gjennom samarbeid med

barnehagen på Ålvundeid. Til orientering er det slik det fungerar ved Ålvundfiord skule i dag,

der dei elevane som har behov for SFO på morgonen er i barnehagen fram til skulestart.

Med ei slik ordning får ein gevinst i form av at bamehagebama og skulebarna blir kjende med

kvarandre. Kanskje blir overgangen barnehage/skule enklare for alle barnehagebarna i begge

bygdene?


Bygdeutvikling

Ålvundfiord har dei siste åra vist ei svært positiv utvikling. 2011 vart fotballhallen ferdigstilt.

Samfunnshuset Fossheim er snart ferdigrenovert og påbygd. Eit samfunnshus som legg til

rette for økt bygdeaktivitet. For begge desse prosjekta, er store delar av arbeidet gjort på

dugnad av bygdefolket.

Ei utviding av sentrumsområdet i Ålvundfjord er vedteke i kommunestyret. Levika boligfelt

er kjøpt av Sunndal kommune. Dette kan leggje til rette for ei utviding av elevtalet på

Ålvundfiord skule i framtida.

Dette viser ei framtidsretta og bærekraftig bygd som har ambisjonar om å utvikle seg vidare

og vekse.


Som krets vil skule i Ålvundfjord skape trygghet i forhold til langsiktig tenkning og slik

bevare ein sterk ytre del av Sunndal kommune. Når tunnelen gjennom Opdølsstranda no blir

ferdigstilt er det berre ein tunnel som skil Ålvundeid frå Sunndalsøra. I neste omgang kan ein

frykte at Ålvundeid vil kunne komme i same situasjon som den Øksendal og Furu er i idag.


Der eit av argumenta til omstrukturering er at avstanden til sentrum er så kort at det ikkje er

grunn til å oppretthalde dagens skuleordning Vi hevder derfor at det kan vera eit tryggare og

meir langsiktig val for kretsen Ålvundeid/Å1vundfiord at skulen blir lagt lengst ut i kretsen.


Ålvundfiord bygdelag ønskjer aktive og levedyktige lokalsamfunn i heile kommunen, og vil

følgje nøye med på kva som gjerast i Sunndal kommune for å sikre seg at dette er i fokus på

politisk nivå. Konstaterar vidare at situasjonen i kommunen kan endra seg mykje i framtida,

og at ein derfor må væra offensive med tanke på utvikling, der ei auke i både boligar og

næringsliv i kommunen spesielt, og herav i bygdene, er essensielt for å skape bærekraftige

lokalsamfunn der befolkninga går opp.


For å få ein framtidsretta og varig skulestruktur må heile skulestrukturen gjennomgås. Målet

må vere ei langsiktig løysing med tanke på kvalitet og trivsel for elevane, levedyktige bygder

og økonomi. I kommande budsjettperiode skal ein kutte kostnadar, og da må ein sjå på alle

skulekretsene samla for å finna ei omstrukturering som er til det beste for alle borna,

bygdesamfunna og med tanke på økonomien i kommunen.


Konklusjon

Ut i frå desse vurderingane meiner Ålvundfiord bygdalag at alternativ 1 er den beste løysinga,

med sarnla skule i Ålvundfjord og barnehage på Ålvundeid. Til grunn for dette ligg ønske om

et kvalitetsmessig løft for barna og dei ansatte. Vi trur og at dette er med på å sikre ein sterk

og framtidsretta krets som er ein trygg og stimulerande plass å vekse opp på.

Økonomisk er dette også den klart beste løysinga for kommunen.


For Ålvundfiord bygdalag

Leder.

Øystein BrasethMISONSAUKSJONEN blir fredag 1.februar kl. 19.00 på bedehuset. Auksjonarius i år blir Janne Merete Rimstad Seljebø.  Dette er arramgementet med den lengste tradisjonen i Ålvundfjord. Frå 1867.

Nikos flyttar starttidspunktet til kl.17.30. Møte 30.jan. Stort sett annakvar onsdag. Sjå kalender.

JULETREFEST 9.jauuar kl. 18.00
Nikos startar oppatt med DOKKETEATER på Furulia bedehus. Elles blir det juletregang, matpause og Prøv fiskelykken! (For alle aldersgrupper)

ROMJULSMARSJ
Laurdag 29. desember kl. 13.00.  Start på Drøppingkrysset. Vi går til Røkkum og tilbake.


JULEGRANTENNING

Laurdag 1.des blir det julegrantenning på Handlar'n kl 16. Fakkeltog. Bygdelaget stiller som vanleg med gløgg/mandarin.

FOLKEMØTE OM SKOLESTRUKTUREN I SUNNDAL KOMMUNE

Bygdelaget inviterer til folkemøte den 5. desember kl. 19:00 i gymsalen ved Ålvundfjord skule

På oppdrag fra kommunestyret har rådmannen i Sunndal utredet alternativer for skolestruktur med fokus på kvalitet. Utredingen er sendt ut på høring til foreldreutvalgene og samarbeidsorganene ved barnehagene og skolene. Også berørte fagforeninger oppfordres til å uttale seg. Høringsfrist 31.12.2012.

http://sunndal.kommune.no/Filnedlasting.aspx?MId1=407&FilId=2609
2.dagsfest i Fossheim

2. juledagsfest i huset. Timex fra Straumsnes spiller til dans.

Fra kokka 22.00 til 02.00

Pris:Kommer


Juletrefest 2. juledag.

Det blir juletrefest i Fossheim 2.juledag. Fra kokka 14.00 til 16.00. Tradisjonen tro, med juletregang, sang og einebærbusk. 

50 kr for dei vaksne.


JULEGRANTENNING

Laurdag 1.des blir det julegrantenning på Handlar'n kl 16. Fakkeltog. Bygdelaget stiller som vanleg med gløgg/mandarin.

Ragnhild Nes har styrketrening i Ålvundfjord skule på torsdager frå 19.30-20.30.
Hovedfokus på stabiliseringsmuskulatur i mage og rygg. 
Held på kvar torsdag fram til ca påskeferien og pris 400 kr 
Folk oppfordres til å ta med eiga treningsmatte, da skulen ikkje har nok til alle.
Treninga passer for alle!

TONEKVELD I ÅLVUNDEID KYRKJE  SØNDAG 30.SEPT KL. 19.00

Det er Tor Strand og Ola Bræin som har denne konserten. Allsidig program med folketonar, klassiske perler og latinamerikanske rytmar.

ELDREFEST. (Vi over 60)
Eldrerådet arrangerer fest for ÅLvundeid og Ålvundfjord på Ålvundeid grendahus måndag 1.okt kl. 17.00. Sjå kalender.


FJØSLOPPIS OG SKUMMA KULTUR PÅ SELJEBØ

Lørdag 22. september kl 13.00-16.00.

Før campingvognene fyller opp kufjøset for vinterlagring, arrangerer vi loppemarked med mye fint fra alle tiår. 50-talls kjøkkenstoler, vaser fra 70-tallet, salongbord, eikeskjenk, sofa, lamper, bøker m.m.

Kunstutstilling på låven: Tegninger av Bergljot Hals
Upasteurisert poesi på fjøsveggen: Tora Seljebø
Kaffe og kakesalg. Husk nok kontanter!

”Det er artig med noe nytt selv om det er brukt”

 

Comments